INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH AKTUALNA OD DNIA 25 MAJA 2018 ROKU

BlueWineMedia Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 184, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731930, kapitał zakładowy 5.000 zł, numer NIP: 4980268646, reprezentowaną przez:

Daniela Fiodor – Prezes Zarządu

zwaną dalej „BlueWineMedia”, oświadcza:

DEFINICJE

Wskazanym poniżej określeniom, użytym w niniejszym Dokumencie, nadano następujące znaczenie:

Baza Danych – oznacza bazę danych osobowych, do których wyłączne prawo pobierania danych w nich zawartych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości, przysługuje BlueWineMedia lub podmiotowi trzeciemu, który jest administratorem tych danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
Działania Marketingowe – działania marketingowe podejmowane przez BlueWineMedia w szczególności takie jak, lecz nie jedynie: wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketing bezpośredni przy użyciu automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym działania marketingowe prowadzone wobec osób, których dane osobowe zawarte są w Bazach Danych.
Klient – oznacza osobę lub podmiot współpracujący z BlueWineMedia, w tym Reklamodawcę, Agencję, Dom Mediowy, Klienta Bezpośredniego, Sieci Affiliacyjne.
Użytkownik– osoba fizyczna, której dane osobowe znajdują się w Bazach Danych;
Zlecenie – zlecenie na mocy którego BlueWineMedia realizuje wysyłki mailingu o charakterze marketingowym, na rzecz Klientów, do Użytkowników, za pomocą własnych środków technicznych;
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowane w Dz.U. UE L/119 z 4.5.2016.
TP – oznacza ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
UŚDE – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

Powyższe definicje mają zastosowanie bez względu na to, czy dane określenie zostało użyte w liczbie pojedynczej, czy w mnogiej.

§ 1
Oświadczenie BlueWineMedia.

1. BlueWineMedia oświadcza i gwarantuje, że:

1.1. przestrzega wszystkich zobowiązań wynikających z prawem Obowiązujących Przepisów Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych,
1.2. współpracuje z Podwykonawcami, którzy posiadają własne bazy Użytkowników lub korzystają z baz zewnętrznych,
1.3. na zlecenie Klienta w imieniu własnym dokonuje samodzielnie Działań Marketingowych lub/oraz w imieniu własnym zamawia realizację Działań Marketingowych u podwykonawców (dalej: „Podwykonawcy”) po akceptacji Zlecenia przez Klienta,
1.4. administratorem danych osobowych odbiorców, do których realizowane są Kampanie Marketingowe jest BlueWineMedia lub Podwykonawca,
1.5. bazy danych, z których korzysta, zawierają dane osób, które wyraziły wszystkie zgody niezbędne do zgodnej z prawem realizacji Działań Marketingowych, a w szczególności:

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BlueWineMedia w celach marketingowych;
– zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których są użytkownikami, dla celów marketingu bezpośredniego (w tym dotyczącego BlueWineMedia lub Klientów);
– w przypadkach wymaganych przez ustawę z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną posiada zgodę Użytkowników na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną od BlueWineMedia oraz podmiotów współpracujących z BlueWineMedia;
1.6. pozyskał dane Użytkowników zgodnie z prawem, w tym wykonał wobec nich obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, nadto przetwarza te dane w pozostałym zakresie bez naruszania Obowiązujących Przepisów Prawa;
1.7. zrealizował wobec Użytkowników dodatkowy obowiązek informacyjny, których celem będzie dopełnienie wymogów stawianych przez RODO, koniecznych do uznania, że każda zgoda jest niewadliwa w rozumieniu przepisów RODO, w tym w zakresie potrzebnym do realizacji Zleceń;
1.8. zgody Użytkowników, zostały pobrane od osób, które ukończyły 16 lat, w przypadku w którym Użytkownik nie ukończył 16 lat zgoda została zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę;
1.9. może dysponować danymi Użytkowników w celach realizacji Zleceń;
1.10. dysponuje oświadczeniem Podwykonawców, z którego wynika, że bazy danych, z których korzystają Podwykonawcy, zawierają dane osób, które wyraziły wszystkie zgody niezbędne do zgodnej z prawem realizacji Mailingu,
1.11. jest w stanie wykazać posiadanie odpowiednich tj. zgodnych z Obowiązującymi Przepisami Prawa, środków ochrony służących zabezpieczeniu Danych Osobowych, w tym środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem ich Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W ramach powyższego Partner będzie posiadał:

– zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
– zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraz
– zdolność do regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
1.12. BlueWineMedia nie będzie udostępniał Klientom baz danych osobowych w celu realizacji Mailingu.

2. BlueWineMedia oświadcza, że:
2.1. Klient nie jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Działań Marketingowych przez BlueWineMedia oraz Podwykonawców,
2.2. BlueWineMedia ani Podwykonawcy nie udostępniają Klientowi danych osobowych odbiorców Działań Marketingowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym prowadzenia Działań Marketingowych,
2.3. Klient nie udostępnia BlueWineMedia bazy danych osobowych w celu realizacji Działań Marketingowych.

3. BlueWineMedia oświadcza, że nie łączy jej żadna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Klient, związana bezpośrednio z realizacją Działań Marketingowych.

§ 2
Obowiązki BlueWineMedia

1. BlueWineMedia zobowiązuje się do najwyższej, wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności, staranności w zakresie doboru Podwykonawców oraz zagwarantowania zgodnej z prawem realizacji Działań Marketingowych.

2. Na każde uzasadnione żądanie Klientów, BlueWineMedia niezwłocznie (nie później niż wciągu 48 h) udokumentuje prawdziwość oświadczeń złożonych w §1, co w szczególności oznacza, że w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w §1, powyżej, przedstawi:

–  treść obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów prawa (w tym z RODO), zrealizowanych wobec osób, których dane osobowe znajdować się będą w Bazie Danych wobec których BlueWineMedia – działając na zlecenie Klientów, wykonał określone Działania Marketingowe,
– treści zgód udzielonych przez osoby, o których mowa powyżej,
datę wyrażenia tych zgód, a także sposób i źródło ich pozyskania,
informację o ewentualnym wycofaniu udzielonej zgody, przez osoby, o których mowa powyżej (w tym o dacie i sposobie cofnięcia udzielonej zgody);

3. BlueWineMedia zobowiązuje się zapewnić, że w wiadomościach i komunikatach wysyłanych do odbiorców Działań Marketingowych (również wysyłanych przez Podwykonawców) nie znajdzie się informacja, że Mailing jest realizowany w imieniu Klienta. Dopuszczalna jest formuła stwierdzająca, że Mailing jest realizowany „na zlecenie ………”.

4. BlueWineMedia zapewnia odbiorcom Działań Marketingowych możliwość prostego i szybkiego wycofania udzielonych zgód za pośrednictwem linków umieszczanych w wysyłanych wiadomościach. Dostawca zobowiązuje się również, że takie same możliwości zostaną odbiorcom Mailingu zapewnione przez Podwykonawców.

5. BlueWineMedia niezwłocznie zablokuje możliwość dalszej realizacji Działań Marketingowych do każdego odbiorcy, który wycofał zgodę lub oświadczył, że nie chce uczestniczyć w Działaniach Marketingowych, niezależnie od tego czy oświadczenie zostało skierowane do Podwykonawcy, podmiotu z nim współpracującego czy też do Klienta. Dostawca zobowiązuje się również, że takiego samego zablokowania dokona każdy z Podwykonawców.

6. BlueWineMedia zobowiązuje się do informowania Klientów, w formie elektronicznej, o każdym znanym przypadku:
6.1. skierowania wobec BlueWineMedia lub Podwykonawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją Mailingu,
6.2. wszczęciu postępowania przez organ administracji lub sąd, które jest pośrednio lub bezpośrednio związane z oceną zgodności prawem Mailingu, oraz o wszelkich rozstrzygnięciach, które zostaną wydane w toku takich postępowań.

7. W wypadku skierowania wobec Klienta (którego reklama dotyczy lub który zlecił reklamę) roszczeń wynikających z realizacji Działań Marketingowych, lub wszczęcia przez organ administracji publicznej lub sąd postępowania, dotyczącego bezpośrednio lub pośrednio zgodności z prawem Działań Marketingowych, BlueWineMedia dostarczy dowody potwierdzające zgodność z prawem realizacji Działań Marketingowych, a w szczególności dowody potwierdzające, że odbiorcy Działań Marketingowych, których dotyczy postępowanie, udzielili wszystkich wymaganych prawem zgód. W sytuacji realizacji Kampanii Marketingowej przez Podwykonawcę, BlueWineMedia niezwłocznie dostarczy powyższe dowody.

§ 3
Odpowiedzialność BlueWineMedia

1. BlueWineMedia ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Klienta w związku z niezgodną prawem realizacją Działań Marketingowych przez BlueWineMedia zatwierdzonych przez Klienta

2. Jeżeli w związku z realizacją Działań Marketingowych, z przyczyn leżących po stronie BlueWineMedia lub Podwykonawcy lub podmiotu współpracującego z Podwykonawcą w szczególności z powodu realizacji Działań Marketingowych do odbiorcy, który nie wyraził wymaganej prawem odpowiedniej zgody, lub z powodu braku możliwości udokumentowania faktu udzielenia takiej zgody, Klient zostanie uznany za podmiot naruszający przepisy prawa, w tym w szczególności:

–  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
– ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
– ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
i w związku z tym na Klienta, członka Zarządu Klienta lub pracownika, przedstawiciela lub podwykonawcę Klienta zostanie nałożony obowiązek zapłaty grzywny lub innej kary pieniężnej, lub innych kosztów, BlueWineMedia będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Klienta kary umownej w wysokości nałożonej grzywny, kary pieniężnej lub innych kosztów powiększonych o wartość kosztów poniesionych przez Klienta, członka Zarządu Klienta lub pracownika, przedstawiciela lub podwykonawcę Klienta, w związku z postępowaniem, w wyniku którego została nałożona grzywna lub kara pieniężna, w tym udokumentowanych kosztów pomocy prawnej.

3. W przypadku skierowania roszczeń przeciwko Klientowi na drogę postępowania sądowego wynikłych w wyniku zaniedbania, nieprawidłowego wykonania Działań Marketingowych lub/i nieprawidłowości oświadczeń złożonych przez BlueWineMedia w § 1, BlueWineMedia niezwłocznie przystąpi do sporu i poniesie wszelkie koszty ewentualnej obsługi prawnej sporu (sądowego i pozasądowego), w tym koszty reprezentacji procesowej Klienta, związane z tymi roszczeniami, a w wypadku ich prawomocnego zasądzenia BlueWineMedia zaspokoi te roszczenia.

pl_PLPolish